Nabídka naší výrobny lahůdek

Oznámení o zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 25. května 2018


Družstvu JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubiccích, IČ: 000 32 166, se sídlem 17. listopadu 235, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Doručovací číslo: PSČ 532 26 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn.: DrXVIII 353 (dále jen „správce“, „družstvo“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak družstvo zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.


Obsah

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Musíte nám osobní údaje poskytnout?

Musíte nám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat

Zda předáváme Vaše osobní údaje nějakým dalším osobám

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kde se dozvíte o zpracování osobních údajů a Vašich právech více informací?


Toto oznámení se vztahuje na zpracování osobních údajů v případě, že jste zákazníkem našeho internetového obchodu, nebo návštěvníkem našich webových stránek. 


Jaké moje osobní údaje zpracováváte?


Zákazníci e-shopu


Pokud jste zákazníkem našeho internetového obchodu umístěného na webové adrese www.eshop.jednota.cz, zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa, doručovací adresa,
 • identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
 • kontaktní údaje jako e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • číslo Vaší objednávky nebo číslo smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli.


Může se jednat o osobní údaje přímo Vás, pokud jste fyzická osoba podnikající, nebo zástupců, případně kontaktních osob, Vaší společnosti. Návštěvníci webových stránek


Pokud jste návštěvníkem webových stránek družstva, zpracováváme osobní údaje týkající se Vašeho chování na našich stránkách a případně další online identifikátory, jako je IP adresa nebo cookies.Proč moje osobní údaje zpracováváte?


Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů správcem zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy. 


Níže jsme pro Vás připravili přehled tzv. právních základů a účelů, tedy důvodů, proč osobní údaje zpracováváme. 


Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením takové smlouvy


Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:


 • abychom Vám mohli poskytnout služby či zboží, které si domluvíme,
 • pokud jste naším zákazníkem, abychom Vás mohli kontaktovat a efektivně s Vámi komunikovat ve věci naší spolupráce.


Náš oprávněný zájem 


Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

 • abychom mohli podniknout příslušné právní kroky, pokud nebudete platit za naše služby,
 • abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou spolupráce a dalších služeb, které správce poskytuje,
 • abychom Vám mohli poskytnout lepší zážitek z návštěvy našich stránek,
 • abychom mohli nabídku, kterou poskytujeme, přizpůsobovat Vašim potřebám. 


V takovém případě může být náš oprávněný zájem například následující:

 • zlepšení nabídky služeb na webových stránkách na základě monitorování chování na webových stránkách,
 • ochrana našich práv, 
 • rozšíření sítě obchodních partnerů a zákazníků, a
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků. 


Váš souhlas se zpracováním osobních údajů


Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

 • zasílání obchodních sdělení.


Musím Vám osobní údaje poskytnout?


Občas zpracováváme osobní údaje pro účely, pro které není nezbytné nám tyto údaje poskytnout. Pokud však chcete využívat naše služby či si koupit naše zboží, pak Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a služby či zboží Vám poskytovat nebo abychom Vás mohli třeba kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde. 


Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje také prostřednictvím interního softwarového rozhraní. Některé osobní údaje, které nám poskytnete, vkládáme do tohoto rozhraní, abychom usnadnili naši spolupráci a správu objednávek. 


Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?


V některých případech potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. V současné době vyžadujeme Váš souhlas k zasílání obchodních sdělení.


Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?


V případě, že s námi podepisujete nějakou smlouvu, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám dodáme objednané zboží či služby. Je tomu tak např. z důvodu odstoupení od smlouvy, reklamace, uplatňování náhrady škody, proto Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po dodání služeb. 


Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.


Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

 • po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
 • po dobu nezbytnou k našich ochraně práv,
 • po dobu trvání našich oprávněných zájmů, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
 • po dobu určenou právními předpisy, 
 • po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?


K osobním údajům mají u nás přístup pouze pověření zaměstnanci. K zajištění chodu našeho družstva dále předáváme Vaše osobní údaje externí účetní v rozsahu nezbytném pro její činnost, k některým osobním údajům má dále přístup náš programátor a osoby s námi spolupracující. Také můžeme předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy nebo veřejné moci. Dále můžeme předávat osobní údaje našim právním zástupcům a dalším osobám za účelem ochrany našich práv. Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy. 


Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?


Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat. Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme. Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 


Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy. 


Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?


Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto prohlášení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce. 


Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, družstvo Vám je rádo zodpoví. Kontaktovat nás můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy hauslerova@jednotapce.cz.